04/03/2021 Αρ. Απόφασης: 055/21 / Οικονομική Επιτροπή

« Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρ ίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντως, έγκριση της αντίστοιχης μελέτης, των όρων διαπραγμάτευσης και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης »

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα