10/03/2021 Αρ. Απόφασης: 061/21 / Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση συζήτησης και ψήφισης έκτακτου θέματος με τίτλο « Προγραμματισμός προσλήψεων Προσωπικού με σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου, χρονικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών για το Δημοτικό Κοιμητήριο με κάλυψη της δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές (άρθρο 107 του Ν. 4483/2017)»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα