10/03/2021 Αρ. Απόφασης: 062/21 / Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση συζήτησης και ψήφισης έκτακτου θέματος με τίτλο : « Προγραμματισμός προσλήψεων Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) δύο (2) ατόμων χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών για το Δημοτικό Κοιμητήριο με κάλυψη της δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές των ωφελουμένων ((άρθρο 107 του Ν. 4483/2017)»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα