10/03/2021 Αρ. Απόφασης: 063/21 / Οικονομική Επιτροπή

« Προγραμματισμός προσλήψεων Προσωπικού με σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου, χρονικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ. 14 του Ν..4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015)»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα