10/03/2021 Αρ. Απόφασης: 064/21 / Οικονομική Επιτροπή

« Προγραμματισμός προσλήψεων Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) έξι ατόμων (6) χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών για το Δημοτικό Κολυμβητήριο με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου (άρθρο 12 παρ. 14 του Ν..4071/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4325/2015 και άρθρο 107 του ν. 4483/2017 ΦΕΚ 107 /Α/2017)»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα