10/03/2021 Αρ. Απόφασης: 066/21 / Οικονομική Επιτροπή

« Συγκρότηση Επιτροπών αξιολόγησης υποβαλλόμενων προσφορών και παραλαβής, για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών & υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού για το οικ. έτος 2021»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα