16/03/2021 Αρ. Απόφασης: 068/21 / Οικονομική Επιτροπή

« Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Επέ κταση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή του Δήμου Βύρωνα» στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ04 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύη γι α την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, Γωνίες Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για οποιεσδήποτ ε σχετικές ενέργειες απαιτηθούν »

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα