16/03/2021 Αρ. Απόφασης: 069/21 / Οικονομική Επιτροπή

« Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Δράσεις διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων Δήμου Βύρωνα» στα πλαίσια της πρόσκλησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτ υξη (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ)», στον Άξονα Προτεραιότητας 14 « Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των Πόρων» με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για οποιεσδήποτε σχετικές ενέργειες απαιτηθού ν »

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα