08/04/2021 Αρ. Απόφασης: 102/21 / Οικονομική Επιτροπή

Υποβολή πρότασης Δήμου Βύρωνα στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης στον άξονα προτεραιότητας «Πολιτική Προστ ασία Προστασία της Δημόσιας Υγείας Τεχνική Βοήθεια» της πρόσκλησης με αρ.πρωτ.:14577/24 07 2020 με τίτλο «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα