08/04/2021 Αρ. Απόφασης: 105/21 / Οικονομική Επιτροπή

Έγ κριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού «κάτω των ορίων» για την παροχή υπηρεσίας «Κλάδεμα υψηλόκορμων δένδρων και συντήρηση δενδροστοιχιών 2021 2022».

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα