19/04/2021 Αρ. Απόφασης: 114/21 / Οικονομική Επιτροπή

« Επικύρωση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης των νέων προσωρινών αναδόχων και κατακύρ ωση του αποτελέσματος για τα τμήματα Α Είδη παντοπωλείου και Δ Είδη αρτοποιείου του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «κάτω των ορίων» προμήθειας «Τροφίμων των κοινωνικών δομών παντοπωλείου και παροχής συσσιτίου 2021 2022»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα