19/04/2021 Αρ. Απόφασης: 119/21 / Οικονομική Επιτροπή

Κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατ άσταση υπόγειων συστημάτων συλλογής απορριμμάτων και αναβάθμιση της διαμόρφωσ ης του πέριξ κοινόχρηστου χώρου»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα