07/07/2021 Αρ. Απόφασης: 63/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2019 του Δήμου Βύρωνα, ((Ισολογισμός της χρήσεως, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων, Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης και Προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων)

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα