07/07/2021 Αρ. Απόφασης: 66/2021 / Δημοτικό Συμβούλιο

Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 55/2021 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου και λήψη νέας απόφασης που αφορά στη συγκρότηση Επιτροπών επιλογής Καλλιτεχνικού Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έναντι αντιτίμου για το Τμήμα Πολιτισμού της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Βύρωνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 524/1980»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα