27/05/2021 Αρ. Απόφασης: 166/21 / Οικονομική Επιτροπή

« Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης προσφορών του επαναληπτικού διαγωνισμού για την προμή θεια ειδών ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Βύρωνα για τα έτη 2020 2021 2022 Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων »

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα