27/05/2021 Αρ. Απόφασης: 172/21 / Οικονομική Επιτροπή

Επικύρωση των πρακτικών διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού «κάτω των ορίων» για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «Κλάδεμα υψηλόκορμων δένδρων και συντήρηση δενδροστοιχιών» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα