31/08/2021 Αρ. Απόφασης: 263/21 / Οικονομική Επιτροπή

« Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμ ενη δημοσίευση λόγω αποκλειστικότητας, έγκριση της αντίστοιχης μελέτης, των όρων διαπραγμάτευσης και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής κράτησης ραντεβού »

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα