31/08/2021 Αρ. Απόφασης: 264/21 / Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση 1ου Πρακ τικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (έλεγχος προσκόμισης εγγυητικών επιστολών) για το έργο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχο λικές μονάδες του Δήμου Βύρωνα»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα