14/09/2021 Αρ. Απόφασης: 271/21 / Οικονομική Επιτροπή

Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση του ηλεκτρο νικού διαγωνισμού «άνω των ορίων» για την εκτέλεση της προμήθειας απορριμ ματοφόρων και μηχανημάτων έργων »

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα