14/09/2021 Αρ. Απόφασης: 275/21 / Οικονομική Επιτροπή

« Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών σύμφωνα με το αρθρ. 206 του Ν.3584/2007 στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών »

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα