17/09/2021 Αρ. Απόφασης: 279/21 / Οικονομική Επιτροπή

« Μερική ακύρωση της αρ. 212/21 απόφ. Ο.Ε . και πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών στο Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών »

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας