28/09/2021 Αρ. Απόφασης: 280/21 / Οικονομική Επιτροπή

« Επικύρωση Πρακτικών διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της παρο χής υπηρεσιών «Μεταφορά ΑΕΚΚ και Κλινοστρωμάτων 2021 2022» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. »

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
ΕΣΠΑ 2014-2020
Ελλάδα 2.0 - Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεντικότητας
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας