28/09/2021 Αρ. Απόφασης: 280/21 / Οικονομική Επιτροπή

« Επικύρωση Πρακτικών διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της παρο χής υπηρεσιών «Μεταφορά ΑΕΚΚ και Κλινοστρωμάτων 2021 2022» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου. »