28/09/2021 Αρ. Απόφασης: 283/21 / Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση παράτασης συμβάσεων ΙΔΟΧ που συνήφθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις την § 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020, μέχρι 31 12 2021 είκοσι επτ ά (27) ατόμων για την αποτροπ ή δι άδοσης του κορωνοϊο ύ COVID 19.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας