28/09/2021 Αρ. Απόφασης: 284/21 / Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση 2ου Πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (ανάδειξη προσωρινού Αναδόχου) για το έργο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Βύρωνα».

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας