28/09/2021 Αρ. Απόφασης: 285/21 / Οικονομική Επιτροπή

Επικύρωση 2ου Πρακτικού (Έλεγχος Δικαιολογητικών Κατακύρωσης) και Ανακήρυξη Οριστικού Αναδόχου, του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: “Συντήρηση κολυμβητήριου «Χρήστος Ταμπαξής» 2021 2022”.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας