08/10/2021 Αρ. Απόφασης: 292/2021 / Οικονομική Επιτροπή

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση τη ς Πράξης “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βύρωνα” με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5001466, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ , ΕΣΠΑ 2014 2020 και συγκεκριμένα ενός (1) υπαλλήλου ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ για το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δ ήμου Βύρωνα.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας