08/10/2021 Αρ. Απόφασης: 298/2021 / Οικονομική Επιτροπή

Επικύρωση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση του αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών «Μεταφορά ΑΕΚΚ και κλινοστρωμάτων 2021 2022»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας