08/10/2021 Αρ. Απόφασης: 300/2021 / Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών σύμφωνα με το άρθρ. 206 του Ν.3584/2007 στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας