08/10/2021 Αρ. Απόφασης: 301/2021 / Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση 1ου Πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (έλεγχος προσκόμισης εγγυητικών επιστολών) για την προμήθεια «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων Μ.Μ.Μ. στον Δήμο Βύρωνα».

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας