08/10/2021 Αρ. Απόφασης: 302/2021 / Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση 1ου Πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (έλεγχος προσκόμισης εγγυητικών επιστολών) για το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙ ΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ‘’ΜΥΡΑΚΤΗΣ’’»

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας