18/01/2022 Αρ. Απόφασης: 016/22 / Δημοτικό Συμβούλιο

Επικύρωση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου και κατακύρωση του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού «ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ» για την εκτέλεση της Προμήθειας Γάλακτος 2022-2023