18/01/2022 Αρ. Απόφασης: 017/22 / Δημοτικό Συμβούλιο

Επικύρωση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου και κατακύρωση του αποτελέσματος ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΩΡΙΩΝ» για την εκτέλεση της προμήθειας «ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 2022-2023