23/06/2022 Αρ. Απόφασης: 190/2022 / Οικονομική Επιτροπή

Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 3785/03-03-2022 σύμβασης «Προμήθειας Γάλακτος » (ΑΔΑΜ: 22SYMV010145735 ) με τον προμηθευτή «ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» –ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας