06/07/2022 Αρ. Απόφασης: 193/2022 / Οικονομική Επιτροπή

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/ 2007 στη Δ/νση Καθαριότητας

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας