06/07/2022 Αρ. Απόφασης: 200/2022 / Οικονομική Επιτροπή

Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης συμβάσεων με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω αποκλειστικότητας, έγκριση των αντίστοιχων μελετών, όρων διαπραγμάτευσης και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για την συντήρηση, αναβάθμιση και τεχνική υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας