06/07/2022 Αρ. Απόφασης: 205/2022 / Οικονομική Επιτροπή

«Λήψη απόφασης για ανανέωση/παράταση σύμβασης για πέντε (5)μήνες, πέντε (5) υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ. καθώς και ενός (1) υπαλλήλου Ι.Δ.Ο.Χ. για τέσσερις (4) μήνες, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βύρωνα» και Υποέργου 2 «Δομή παροχής Συσσιτίου Δήμου Βύρωνα» της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βύρωνα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001466, ΠΕΠ Αττικής, ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης σε περίπτωση παράτασης του προγράμματος

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας