09/08/2022 Αρ. Απόφασης: 237/2022 / Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών, για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση υπηρεσιών Συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού και ανάθεση στους αντίστοιχους αναδόχους

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας