09/08/2022 Αρ. Απόφασης: 239/2022 / Οικονομική Επιτροπή

Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και κατάρτιση όρων Διακήρυξης ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την πράξη: «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΜΕ ΔΡΑΣΕΙΣ/ΕΦΑΡΜΟΓΕΣΕ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ «ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΑΔΑ: 6418Ω9Ε-8Υ9
Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας