09/08/2022 Αρ. Απόφασης: 243/2022 / Οικονομική Επιτροπή

Τροποποίηση της με αριθ. 25/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στη «Σύσταση Παγίας Προκαταβολής, στον ορισμό Υπόλογου και στον καθορισμό των Κωδικών Αριθμών Εξόδων για την εκτέλεση δαπανών μέσω της Παγίας Προκαταβολής, για το οικονομικό έτος 2022

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας