06/09/2022 Αρ. Απόφασης: 250/2022 / Οικονομική Επιτροπή

Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμoύ και Αξιολόγησης Προσφορών, για την σύναψη Δημόσιας Σύμβασης της προμήθειας Καυσίμων & Ελαιολιπαντικών για τα έτη 2023 – 2024 της Δ/νσης Καθαριότητας, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016.

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας