21/09/2022 Αρ. Απόφασης: 262/2022 / Οικονομική Επιτροπή

Επικύρωση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού «ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ» για την εκτέλεση της προμήθειας ανταλλακτικών οχημάτων 2022-2023