27/10/2022 Αρ. Απόφασης: 312/2022 / Οικονομική Επιτροπή

Επικύρωση του Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου και κατακύρωση του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού «ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ» για την εκτέλεση της προμήθειας ειδών Κρεοπωλείου 2022-2024

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας