27/10/2022 Αρ. Απόφασης: 315/2022 / Οικονομική Επιτροπή

Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση του αποτελέσματος ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας «κλαδέματος δένδρων και καταπολέμησης βασικών εχθρών πεύκων 2022-2023

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας