08/11/2022 Αρ. Απόφασης: 322/2022 / Οικονομική Επιτροπή

Λήψη απόφασης για ανανέωση/παράταση σύμβασης μέχρι 31/12/2022, ενός (1) υπαλλήλου Ι.Δ.Ο.Χ. ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 3 «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βύρωνα» της πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βύρωνα» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001466, ΠΕΠ Αττικής, ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης σε περίπτωση παράτασης του προγράμματος

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας