19/12/2022 Αρ. Απόφασης: 109/2022 / Δημοτικό Συμβούλιο

Δ΄ κατανομή πιστώσεων συνολικού ποσού #79.760,18# € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης