23/02/2023 Αρ. Απόφασης: 22/2023 / Δημοτικό Συμβούλιο

α) Έγκριση σχεδίου τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα του Υποέργου 1 της Πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα" με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002288, με ενσωματωμένες τις αλλαγές που αφορούν στην Πράξη προκειμένου να υποβληθούν στην ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Αττικής μαζί με την επανυποβολή του Τεχνικού Δελτίου Πράξης με ενσωματωμένες τις προτεινόμενες αλλαγές επί των στοιχείων της πράξης που αφορούν την παράταση του υποέργου 1 για τρεις (3) επιπλέον μήνες β) Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Βύρωνα ως νόμιμου εκπροσώπου για την υπογραφή του Σχεδίου Τροποποιημένης Απόφασης Υλοποίησης με ίδια Μέσα του Υποέργου 1 της Πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βύρωνα" καθώς και για κάθε άλλη απαιτούμενη νόμιμη ενέργεια