19/02/2024 Αρ. Απόφασης: 60/2024 / Δημοτική Επιτροπή

Αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης της υπηρεσίας εκπόνησης Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. (Άξονας Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου»)