27/12/2010 Αρ. Απόφασης: 259 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Ψήφιση πίστωσης ποσού "1.386,44" ¤ για να πληρωθούν οι υπ'αρ. 936/10, 986/10, 996/10 και 1032/10 αποδείξεις παροχής υπηρεσιών της κ.Μαρίας Συκιώτη που αφορούν υπηρεσίες σύνταξης δανειστικών Συμβολαίων προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας