27/12/2010 Αρ. Απόφασης: 266 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Ψήφιση πίστωσης ποσού "36.014,00" ¤ για να πληρωθούν οι υπ'αρ. 1116/06, 1387/10, 1397/10, 1398/10, 1392/10, 1393/10, 1394/10, 1395/10 και 1396/10 αποδείξεις παροχής Υπηρεσιών του κ.Ιωάννη Παραρά

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα
Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής  Κινητικότητας