20/11/2007 Αρ. Απόφασης: 344 / Δημαρχιακή Επιτροπή

Ανάκληση της υπ'αρ. 282/07 απόφασης Δ.Ε. και λήψη νέας για απ'ευθείας ανάθεση εργασιών: "Καθαρισμός, Συντήρηση, Απολύμανση φρεατίων υδροσυλλογής Δήμου Βύρωνα" προϋπολογισμού 10.380 ευρώ συμπερ/νου ΦΠΑ 19%

Πολιτική Προστασία Δήμου Βύρωνα